สมัครอบรมคอมพิวเตอร์

โครงการเริ่มต้นเรียนรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ Computer Basics

โครงการเริ่มต้นเรียนรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์

Computer Basics

เพิ่มเพื่อน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติมาก เพราะประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือ การให้ทำการดำเนินชีวิตสะดวกสบาย ประหยัด รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การแพทย์ เศรษฐกิจ คมนาคม และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อประชาชนมีความรู้ความสามารถทางด้าน ICT จะทำให้เข้าถึงข้อมูล ความรู้ ข่าวสารได้ง่าย และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ประชาชนทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถด้าน ICT การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ประชาชนคนไทยทุกคนมีความจำเป็นที่ต้องมีความสามารถทางด้าน ICT เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์กับตนเอง ทั้งอาชีพการงาน สุขภาพ การติดต่อสื่อสาร กับการบริหารจัดการข้อมูลของตนเอง และอื่น ๆ อีกมากมาย แน่นอนว่าจะส่งผลต่อประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะเมื่อประชาชนทั้งประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ก็จะทำให้ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันคล่องตัวขึ้น สะดวกสบายขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้การเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถ แต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ควรคำนึงคือการใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการเริ่มต้นเรียนรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์และต้องการเรียนรู้จากง่ายสู่ยากตามลำดับหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ แต่มีความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเสาธงหิน เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปจึงได้จัด โครงการเรียนรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าวให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเริ่มต้นสู่การสร้างรากฐานเครือข่าย ICT และถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 10 คน รวม 30 คน

12074824 495469417287419 7913727172486799797 n

สถานที่
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน (เอื้ออาทร)

1392004 219360181565012 783479158 n

งบประมาณ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 แผนงานบริหารงานทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเริ่มต้นเรียนรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ Computter  Basics

image009