ศูนย์การเรียนรู้ ICT

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 ปีงบประมาณ 2557

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งอบรมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อให้บริการค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารแก่ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
3. เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นของชุมชน และรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน

ระเบียบการใช้งานศูนย์การเรียนรู้

1. เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.25
2. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
3. ห้ามนำขนม เครื่องดื่ม หรืออาหาร เข้ามารับประทานในศูนย์ ฯ
4. ห้ามเล่นเกมออนไลน์ทุกชนิด ยกเว้นเกมเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ( การเล่นเกมนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ฯ )
5. ห้ามเปิดเว็บไซต์ลามก อนาจาร
6. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลศูนย์
7. ให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ จำนวน 2 เครื่อง
8. ผู้ใช้งานต้องยึดและปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
9. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นสมบัติของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน ผู้ใดขโมย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ภายในศูนย์ ฯ หรือทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยเจตนาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 2 เท่าของราคาอุปกรณ์ที่ขโมยหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย
10. หากผู้ใดกระทำผิดตามระเบียบ ให้คณะกรรมการศูนย์ ฯ มีอำนาจพิจารณายกเลิกหรือไม่ให้บริการแก่ผู้ที่กระทำผิดตามระยะเวลาที่กำหนด

12074824 495469417287419 7913727172486799797 n

วิธีการสมัครสมาชิก

1. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน
2. ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สามารถดูแลตัวเองได้

บริการ

1.ให้บริการอินเตอร์เน็ต ฟรี

2.จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฟรี

ปีงบประมาณ 2559

1.อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียด คลิก
2.อบรมการใช้สมาทโฟน  ดูรายละเอียด คลิก
3.กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ดูรายละเอียด คลิก