เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ก่อสร้างหรือที่พักคนงานก่อสร้าง และเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการเดินทางของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง

1