คำสั่งจังหวัดนนทบุรี 

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47)

1