เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณเลียบ

คลอง บางเดื่อจากทางเดินเท้าเดิมถึงบ้านนายพรชัย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center