อำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล
มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้..
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. หน้าที่อื่นๆ ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
และมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้..
1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บได้
7. ให้มีการและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและการสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

สำนักปลัดเทศบาล

จัดแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ

 งานการเจ้าหน้าที่

งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

งานบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก

งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ

วมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ

งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานฝึกซ้อและดำเนินการตามแผน

งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานเทศกิจ

งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

งานตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

งานมวลชลต่างๆ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กองคลัง

จัดแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในกองคลัง ดังต่อไปนี้

ฝ่ายบัญชี

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน และงานธุรการ

 งานการเงินและบัญชี

งานตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานในสำคัญคู่จ่าย

งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานการซื้อและการจ้าง

งานการซ่อมและบำรุงรักษา

งานจัดทำทะเบียนพัสดุ

งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

งานการจำหน่ายพัสดุ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานธุรการมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของฝ่ายบัญชีและงาน ดังต่อไปนี้

งานสารบรรณ

งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

งานสาธารณกุศลของเทศบาลตำบลเสาธงหิน และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

งานสวัสดิการของกองคลัง

งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้ และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานศึกษาและวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียน และกาจัดหารายได้อื่น ๆของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

งานการวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

งานการจัดวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น

งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕)

งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ

งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ

งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องถิ่น

งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล

งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙,๑๑,๑๒,๑๗)

งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินแลรหัสผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๔ และ ๕)

งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่างๆ

การจัดทำรายงานประจำเดือน

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีป้าย

ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่

ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


กองช่าง

จัดแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในกองช่าง ดังต่อไปนี้

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม และงานธรการ

 งานวิศวกรรม

งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม

งานตรวจสอบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร และงานดังต่อไปนี้

 งานสารบรรณ

งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

งานสาธารณกุศลของเทศบาลตำบลเสาธงหิน และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

งานสวัสดิการของกองช่าง

งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของกองช่าง

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายก่อสร้าง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค และงานศูนย์เครื่องจักรกล

 งานสาธารณูปโภค

งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ

งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

งานดูแลควบคุมอาคารสถานที่

งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์เครื่องจักรกล

งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล

งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กองสาธารณสุข

จัดแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรักษาความสะอาด และงานธุรการ

 งานรักษาความสะอาด

งานกวาดล้างทำความสะอาด

งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

งานขนถ่ายขยะมูลฝอย

งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของฝ่ายบริการงานสาธารณสุข และงานดังต่อไปนี้

งานสารบรรณ

งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

งานสาธารณกุศลของเทศบาลตำบลเสาธงหิน และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

งานสวัสดิการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข และงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งานด้านสุขศึกษา

งานอนามัยโรงเรียน

งานอนามัยแม่และเด็ก

งานวางแผนครอบครัว

งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

งานโภชนาการ

งานสุขภาพจิต

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กองการศึกษา

จัดแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในกองการศึกษา ดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารการศึกษา

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย และงานธุรการ

 งานการศึกษาปฐมวัย

งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี

งานกำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของฝ่ายบริหารการศึกษา และงานดังต่อไปนี้

งานสารบรรณ

งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

งานสาธารณกุศลของเทศบาลตำบลเสาธงหิน และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

งานการลักพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

งานสวัสดิการของกองการศึกษา

งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

งานรวบรวมข้อมูลแผลจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและรายงาน การควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของกองการศึกษา

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

 งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

งานจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม

งานจัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่ะหลาย

งานรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือลานกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน

งานจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน

งานจัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลาดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เด็กแลเยาวชนได้พัฒนาทักษะ และหลีกเลี่ยงยาเสพติด

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย


กองสวัสดิการสังคม

จัดแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน และงานธุรการ

 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

งานส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในพื้นที่

งานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส

งานสำรวจข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการสังคม

งานสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส

งานส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชน

งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

งานให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านการส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานพัฒนาชุมชน

งานสำรวจแลจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

งานจัดระเบียบชุมชน

งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน

งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล

งานอื่นที่เกี่ยวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน และงาน ดังต่อไปนี้

งานสารบรรณ

งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

งานสาธารณกุศลของเทศบาลตำบลเสาธงหิน และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

งานสวัสดิการของสวัสดิการสังคม

งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของกองสวัสดิการสังคม

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ

งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินชีวิตในครอบครัว

งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ

งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี และสงเคราะห์หญิงบางประเภท

งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ

งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ

งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย

งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กองวิชาการและแผนงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก

งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต

งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี

งานวิเคราะห์ความเหมาะสม ของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์ที่เกี่ยวข้อง

งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งานกำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานภายในเทศบาล

งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ

งานจัดเตรียมเอกสารแนวทาง ในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงาน ต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ

งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมินเทศบัญญัติ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์

งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล

งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

งานสารนิเทศ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดทำงบประมาณ

งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

งานสารบรรณ

งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจัดพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Information Center