การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

290477