ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กิจกรรม ทำขนมเสน่ห์จันทร์ , ขนมทองเอก

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม ทำขนมเสน่ห์จันทร์ , ขนมทองเอก พื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำในกลุ่มผู้สูงอายุ เพิ่มพูนความรู้ให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพและการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพให้ผู้สูงอายุที่สนใจ ไดเข้ามาศึกษาแนวทางการจัดกิจการและกระบวนการรวมกลุ่ม ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

262990856 4636891749735900 2987463905734804029 n

อ่านเพิ่มเติม...

ซ่อมแซมคอสะพานยุบตัว โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(แบบ Hot Mix)

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินสำรวจสะพานและถนน ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จากนั้นได้ทำการซ่อมแซมคอสะพานยุบตัว โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(แบบ Hot Mix) บริเวณสะพานข้ามคลองรางเสือปลาเก่า(ในหมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่) และสะพานข้ามคลองรางเสือปลาใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวก ต่อประชาชนดับผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทาง

261356922 4636825576409184 7667714237943420556 n

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน นางกิตติมาพร มหาลี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง จากคุณณัฐวุฒิ จุ้ยนวล ที่ได้บริจาคเพื่อส่งต่อมอบให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอขอบคุณ ที่ร่วมเป็นผู้ให้มายังประชาชนตำบลเสาธงหิน มา ณ โอกาสนี้

261707150 4633284400096635 3018943376677559443 n

ดำเนินการเร่งสำรวจและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่างโดยฝ่ายโยธา ดำเนินการเร่งสำรวจและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซ.23/2B และ ซ.21/3

260684041 4617354238356318 3933583350926900925 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ต้นไม้ กิ่งไม้ และเก็บขยะอื่นๆที่อาจเป็นอันตราย ต่อประชาชนในเขตพื้นที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ดำเนินการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ต้นไม้ กิ่งไม้ และเก็บขยะอื่นๆที่อาจเป็นอันตราย ต่อประชาชนในเขตพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม กำจัดสิ่งบดบังทัศนียภาพริมทาง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดในพื้นที่ ตามนโยบายเทศบาลตำบลเสาธงหิน บริเวณซ.ฟูลไท ม.8

260099489 4616507348441007 2177668574964334373 n

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์

261571913 4633344213423987 9209851446446745514 n

อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกอาชีพระยะสั้นให้ประชาชน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ ฝึกอาชีพระยะสั้นให้ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการการฝึกอบรมอบรมไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้ พร้อมได้ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
260525348 4633226143435794 287577561283824294 n
อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณหมู่บางใหญ่ซิตี้ เทศบาลตำบลเสาธงหิน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณหมู่บางใหญ่ซิตี้ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ในการเก็บขนขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้จากประชาชน โดยหมุนเวียนให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตของเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว ไปวางไว้ที่จุดนัดทิ้ง ตามวัน เวลาที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน กำหนด ตามตารางนัดหมายเก็บขยะชิ้นใหญ่

259940331 4617232631701812 8949374457501213306 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัว กิจกรรม “ขนมลูกชุบ"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหินกองสวัสดิการสังคม โดยงานสังคมสงเคราะห์ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กิจกรรม “ขนมลูกชุบ" ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งเสริมทักษะชีวิตในสังคมลดปัญหาสังคมในพื้นที่จากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการว่างงาน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม

260297121 4616424038449338 2382494049178703840 n

อ่านเพิ่มเติม...