ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ร่วมรับมอบ

นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วย พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.กอรมน จังหวัดนนทบุรี นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนนทบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมรับมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง แอลกอฮอล์ 6 แกลลอน และน้ำดื่ม 100 แพค จาก ผู้แทนบริษัท โปรเกรส ซัพพลาย เทคโนโลยี่ จำกัด และเตียงกระดาษ จำนวน 100 เตียง จากผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่น 11 เพื่อส่งมอบต่อให้สถานควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย ของศูนย์พักคอยชุมชน จากโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ โรงเรียนตลาดบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

233356380 4261375510620861 5033008748866145104 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร (N-G tube) ผู้ป่วยตลอดจน​ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ถูกวิธีในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง หมู่บ้านแก้วถาวร

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร (N-G tube) ผู้ป่วยตลอดจน​ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ถูกวิธีในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง หมู่บ้านแก้วถาวร

225063320 4258503340908078 3889813229478803899 n

ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินและบริเวณโดยรอบ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินและบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สร้างความมั่นใจใหประชาชน พร้อมสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

230858165 4254945414597204 8358573194214641621 n

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน

 " HOME ISOLATION " คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการแยกกักตัวที่บ้าน

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.thaihealth.or.th/.../lightGa.../demo/show.php...

229591583 4254745567950522 5240387861538784359 n

 

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ลงทะเบียนไว้ต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน พร้อมนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักที่จะปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

227200211 4238052016286544 6270056620583628934 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม สถานควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม สถานควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อให้ประชาชนผู้ติดเชื้อ มีความเสี่ยงสูงได้รับการคัดแยกอาการ และรักษาดูแลตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ณโรงเรียนตลาดบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

229442058 4258131250945287 596975398839067879 n

อ่านเพิ่มเติม...

ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 นนทบุรี ได้รับแจ้ง ขอความช่วยเหลือพร้อมรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินภายในซอยแก้วอินทร์ เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

229636726 4254789847946094 1607566418922442688 n

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม ตรวจตรา สอดส่องและกวดขัน มิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล โดยงานรักษาความสงบ ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม ตรวจตรา สอดส่องและกวดขัน มิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

217788133 4252582911500121 5172004584721074163 n

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจ เช็ค สภาพเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีฝนตกหนัก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำไม่ทัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจ เช็ค สภาพเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีฝนตกหนัก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำไม่ทัน

226491134 4238004892957923 5016632330839134464 n

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...